Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Leverancier: Emax Nederland B.V. (PetBox@Home is onderdeel van Emax Nederland B.V.), de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vianen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 39049256.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, althans niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met de leverancier.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de consument en de leverancier tot stand gekomen overeenkomst waarmee de leverancier zich jegens de consument verbindt tot het periodiek afleveren van producten.
 4. Registratieformulier: het door de consument ingevulde formulier dat dient voor totstandkoming van de overeenkomst en waarop ten minste gespecificeerd is: de prijs van de te leveren producten, de identiteit van partij en de gegevens van machtiging voor automatische incasso.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door de leverancier aan de consument te leveren zaken, waaronder begrepen middelen tegen vlooien, teken en wormen voor honden en katten.
 6. Huisdier: de hond of kat ten behoeve waarvan de producten worden geleverd en gebruikt.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken van de overeenkomst geen andere voorwaarden deel uit dan de onderhavige voorwaarden.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van de leverancier is vrijblijvend; aan een aanmelding kan de leverancier bijzondere voorwaarden stellen. In elk geval gelden als voorwaarden voor levering van producten hetgeen bepaald is in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van de leverancier, binden haar niet.
 3. Aan een aanbod van de leverancier dat gebaseerd is op door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de consument geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de consument is afgerond op de website en de consument voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
 5. Indien de consument de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke persoon sluit, is de consument naast deze natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING

 1. Voor aanmelding voor de levering van producten is vereist dat het huisdier de leeftijd van minimaal 2 maanden heeft bereikt en de producten naar het oordeel van een door de leverancier aangewezen medewerker geschikt zijn voor het huisdier. De medewerker beoordeelt de laatstbedoelde geschiktheid aan de hand van de door de consument middels het registratieformulier verstrekte gegevens, waaronder niet-limitatief begrepen het gewicht en ras van het huisdier. De consument staat ervoor in dat alle door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De leverancier is niet aansprakelijk voor de goedkeuring van aanvragen die gebaseerd zijn op de door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 2. De levering van producten vindt plaats op het door de consument op het registratieformulier vermelde afleveradres.
 3. De leverancier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle eventueel vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van de leverancier treedt pas in wanneer zij door de consument in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 5. De leverancier is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 6. De consument is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. De consument kan overeengekomen leveranties nimmer annuleren, de voldoening van de overeengekomen prijs nimmer opschorten en de overeenkomst nimmer ontbinden, behoudens opzegging als is voorzien in het volgende artikel.

ARTIKEL 5. | FREQUENTIE VAN LEVERING EN LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand.
 2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst ontvangt de consument elke maand de overeengekomen zending. Na totstandkoming van de overeenkomst wordt elke zending rond dezelfde periode van de maand (op basis van de aanmelddatum) door de leverancier verstuurd.
 3. Na verstrijken van de overeengekomen duur wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst conform de algemene voorwaarden tijdig wordt opgezegd.
 4. De overeenkomst eindigt door opzegging (dagelijkst opzegbaar), doch niet eerder dan de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken. Wanneer de consument opzegt nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden, ontvangt hij/zij nog het pakketje van die betrekkende maand.
 5. Opzegging dient te geschieden middels het invullen van het opzegformulier op de website: www.petbox.nl/opzeggen. De consument ontvangt hierna per e-mail een bevestiging van de opzegging van de leverancier.
 6. Aan tijdens de looptijd van de opzegtermijn geplande leveranties wordt onverminderd uitvoering gegeven.

ARTIKEL 6. | RECLAMES

 1. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de consument niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan binnen bekwame tijd na levering daarvan mededeling te doen aan de leverancier.
 2. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft de verplichting van de consument tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 3. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier aan haar worden geretourneerd en uitsluitend op gronden dat de leverancier door de consument niet-bestelde producten heeft geleverd, dan wel de producten ten tijde van de levering gebrekkig waren.
 4. Indien de consument niet conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel tijdig reclameert, vloeit er voor de leverancier uit een dergelijke reclame geen enkele verplichting voort.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument en geldt de overeenkomst als ontbonden.
 3. Indien de leverancier bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De leverancier is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de consument reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de leverancier op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de consument verplicht de schade die de leverancier ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien de leverancier de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de consument terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde productprijzen inclusief btw, verzend- en bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden middels doorlopende automatische incasso aan de hand van de machtigingsgegevens, welke door de door de consument is verstrekt middels het registratieformulier.
 3. Automatische incasso vindt maandelijks plaats rond dezelfde periode van de maand plaats (op basis van aanmelddatum). Indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd en betaling na contact tussen de leverancier en de consument achterwege blijft, is de leverancier gerechtigd de consument € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Bij achterwege blijven van “tijdige” betalingen zal het abonnement tijdelijk worden stopgezet. Het abonnement wordt pas weer actief als alle verschuldigde bedragen door de consument zijn voldaan.
 5. Indien de consument zich niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen, treed het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de leverancier gerechtigd over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente aan de consument in rekening te brengen.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
 7. Indien een consument gebruik maakt van een actiecode die recht geeft op de 25 procent korting, geldt de regel dat per abonnement slechts één keer 25 procent korting wordt gegeven. Deze korting werkt met een cashback. Het abonnementsgeld zal eerst volledig geïncasseerd worden. Na maximaal 4 weken wordt het verschil aan de consument terugbetaald.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Aansprakelijkheid van de leverancier voor aan haar toerekenbare herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de consument de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld deze tekortkoming te herstellen, bij gebreke waarvan er voor de leverancier ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Voorts draagt de leverancier geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid draagt.
 4. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de producten worden gebruikt in strijd met de gebruiksvoorschriften en overige aanwijzingen van of vanwege de leverancier in verband met het gebruik en de toediening van de producten.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de aansprakelijkheid van de leverancier te allen tijde beperkt tot drie maal het bedrag dat de consument in het kader van de overeenkomst aan de leverancier verschuldigd was, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van de leverancier betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag der eventuele uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 6. In afwijking van de wettelijk verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens de leverancier door verloop van één jaar. Aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek ter zake is gereclameerd.
 7. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de leverancier, vrijwaart de consument de leverancier van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier en in verband met het gebruik van de door haar geleverde producten.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en de leverancier voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de leverancier aangewezen om van geschillen kennis te nemen.